Onze school heeft de naam De Parel.

De parel staat symbool voor elke leerling in de klas.

Deze leerling krijgt de tijd en de kansen om onder de beste omstandigheden uit te groeien tot een uniek wonder.

Onze kinderen zijn uniek. We hebben aandacht voor hun eigen ontplooiing.  We houden rekening met hun verschillen en realiseren onderwijs op maat van elk kind. Zo ook voor leerlingen met leermoeilijkheden, uitdaging op cognitief vlak, zorgen op sociaal- emotioneel en/of motorisch vlak …   Met onze brede zorg realiseren we kwaliteitsvol onderwijs.

 

We geven de kinderen de tijd om te groeien.  We streven naar een gedifferentieerde aanpak, waarbij aandacht is voor het individuele kind in zijn/haar specifieke context. We volgen hun ontwikkeling van vaardigheden, attitudes, inzicht en kennis, die ze nodig hebben om te functioneren in onze maatschappij. We doen dit handelingsgericht door observatie, analyse, reflectie en bijsturing.  We zoeken naar extra hulp en ondersteunende maatregelen wanneer nodig.

We geven de kinderen kansen om te groeien. In onze school is het leren en leven gericht op de harmonische ontwikkeling : hoofd, hart en ledematen. We creëren een krachtige leeromgeving waarbij spelend leren en leren spelen elkaar aanvullen. Zowel in de kleuterschool als in de lagere school bieden we hen kansen tot exploreren en experimenteren. We gebruiken actieve werkvormen, organiseren klasoverschrijdende activiteiten en werken aan mediawijsheid. Smartboards en laptops helpen bij het computationeel denken.  Voor de klasthema’s gaan we zoveel mogelijk uit van de leefwereld van het kind, met aandacht voor de actualiteit. We werken aan de 21e-eeuwse vaardigheden, zoals kritisch en creatief denken, samenwerking en communicatie.

De gids in dit proces is de leerkracht. Met de hulp van het leerplan ZILL begeleidt en ondersteunt hij/zij de kinderen.

Ook buiten de klas creëren we de kans tot exploratie en zelfontplooiing. We hebben een gezellige binnentuin en werken aan de vergroening van de speelplaats. We hebben een uitgebreide speelplaatswerking met uitleendienst van speelgoed, mogelijkheid tot middagsport, een leesclub en een zangkoor.

Leerlingenparticipatie realiseren we door een leerlingenraad. Naast aandacht voor milieu op school kan er ook inspraak zijn door kinderen over bepaalde zaken binnen het schoolbeleid die zij belangrijk vinden.

 

 We zijn een katholieke dialoogschool. We nodigen elkaar uit om in gesprek te gaan, ongeacht van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. In dit gesprek leren de kinderen om hun eigen identiteit te ontdekken, vorm te geven en te verdiepen. Vanuit haar opdracht als katholieke school brengt de school de christelijke stem binnen in deze dialoog. We willen een oefenplaats zijn voor een samenleven in een zeer diverse wereld.

Als team bouwen we aan relaties met ouders en andere partners zoals centrum voor leerlingbegeleiding (CLB), externe hulpverleners (revalidatiecentra, logopedisten, ondersteuningsnetwerk, …)   Er is een constructieve samenwerking met respect voor elkaars expertise.

Ook partners zoals schoolbestuur, oudercomité en (kerk)gemeenschap betrekken we in onze onderwijsvisie.

Op ons schoollogo staan er drie parels op een hellend vlak. Als school en team staan we niet stil maar zijn we voortdurend in beweging in ons streven naar kwaliteitsvol en eigentijds onderwijs. Omdat we kwaliteitsvol onderwijs willen geven, blijft ons team zich bijscholen.

We evalueren op geregelde basis onze werking en sturen bij waar nodig.

We bevragen onze ouders, houden kind- en oudercontacten en vragen ook van het team een kritische denkhouding.

Onze school vormt samen met de kinderen een mooi en divers parelsnoer.

Met aandacht voor deze verbondenheid helpen we kinderen ook om op zoek te gaan naar het antwoord op de vraag ‘Wie ben ik?’ in de steeds veranderende samenleving. Met respect voor hun uniek zijn en door hen bewust te maken van hun sterktes en werkpunten helpen we hen om uit te groeien tot sociale, zelfstandige en veerkrachtige mensen.

Dit is de visie van onze school ‘De Parel’.  

vrije basisschool De Parel

  © Copyright 2017

  Vrije basisschool De Parel

  Contacteer ons

  Tel: 09/2308151

  Email: directie@deparelheusden.be

  Vestigingen

  Hoofdschool, Steenvoordestraat 13

  Wijkafdeling, Krekelstraat 18