top of page
DeParel_geheel (002).JPG

Op ons schoollogo merk je 3 parels op een hellend vlak...

 

Deze bollen geven weer dat we als school voortdurend in beweging zijn ...

Steeds in beweging op zoek naar eigentijds en vooral kwaliteitsvol onderwijs!

 

In de kern van het logo zie je een parel, symbool voor elk kind dat onze school binnenstapt als een kostbare parel.

 

Een parel begint met een zandkorrel binnenin een oester.

Laagje per laagje wordt dit wonderbaarlijke stukje schepping met parelmoer bekleed.

Zo groeit elke parel uit tot een zeldzaam en uniek juweeltje.

 

Alle parels lijken op elkaar, maar schijn bedriegt ... 

Elke parel is net als elk kind uniek.

 

Op onze school zijn kinderen als parels.

Ze krijgen de kans hun persoonlijkheid te ontwikkelen en te ontplooien.

 

Wij willen de kinderen begeleiden om niet alleen het schone en het goede in zichzelf te ontdekken, maar dit ook te zoeken en te vinden in de anderen rondom zich.

 

Parels ogen nog mooier samen aan een snoer.

Met alle participanten willen we in verbondenheid samen leven op onze school!

 

Deze tekst weerspiegelt op een mooie manier de 5 pijlers van het Katholiek Onderwijs en de visie van De Parel, onze school.

 

Onze school heeft de naam De Parel.

De parel staat symbool voor elke leerling in de klas.

Elke leerling krijgt de tijd en de kansen om onder de beste omstandigheden uit te groeien tot een uniek wonder.

Elk kind is uniek. We houden rekening met verschillen en realiseren onderwijs op maat van elk kind. Met onze brede zorg realiseren we kwaliteitsvol onderwijs. Ook voor kinderen met leermoeilijkheden, cognitieve beperkingen of zorgen op sociaal- emotioneel en/of motorisch vlak.

 

De kinderen krijgen de tijd om te groeien.  We streven naar een gedifferentieerde aanpak, waarbij aandacht is voor de specifieke context van elk kind. We volgen de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en attitudes die kinderen nodig hebben om te functioneren in onze maatschappij. We doen dit handelingsgericht door observatie, analyse, reflectie en bijsturing.  We zoeken naar extra hulp en ondersteunende maatregelen wanneer nodig.

Kinderen krijgen kansen om te groeien. In onze school is het leren en leven gericht op de harmonische ontwikkeling : hoofd, hart en ledematen. We creëren een krachtige leeromgeving waarbij spelend leren en leren spelen elkaar aanvullen. Zowel in de kleuterschool als in de lagere school bieden we kinderen kansen tot exploreren en experimenteren. We gebruiken actieve werkvormen, organiseren klasoverschrijdende activiteiten en werken aan mediawijsheid. Smartboards en laptops helpen bij het computationeel denken.  Voor de klasthema’s gaan we zoveel mogelijk uit van de leefwereld van het kind, met aandacht voor de actualiteit. We werken aan de 21ste-eeuwse vaardigheden, zoals kritisch en creatief denken, samenwerking en communicatie.

De gids in dit proces zijn de leerkrachten. Met de hulp van het leerplan ZILL (Zin in Leven, Zin in Leren) begeleiden en ondersteunen zij de kinderen.

Ook buiten de klas creëren we de kans tot exploratie en zelfontplooiing. We hebben een gezellige binnentuin en werken aan de vergroening van de speelplaats. We hebben een uitgebreide speelplaatswerking met uitleendienst van speelgoed, mogelijkheid tot middagsport, een leesclub en een zangkoor.

We leren kinderen om in dialoog te gaan. We zijn een katholieke dialoogschool. We nodigen elkaar uit in gesprek te gaan ongeacht onze levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond. In dit gesprek leren de kinderen om hun eigen identiteit te ontdekken, vorm te geven en te verdiepen. Vanuit haar opdracht als katholieke school brengt de school de christelijke stem binnen in deze dialoog. We willen een oefenplaats zijn om samen te leven in een zeer diverse wereld.

Leerlingenparticipatie realiseren we door een leerlingenraad. Kinderen krijgen daarnaast inspraak over milieu op school en andere zaken van het schoolbeleid die zij belangrijk vinden.

 

We bouwen als team aan een sterk netwerk. We investeren sterk in relaties met ouders en andere partners zoals centrum voor leerlingbegeleiding (CLB), externe hulpverleners (revalidatiecentra, logopedisten, ondersteuningsnetwerk, …)   Er is een constructieve samenwerking met respect voor elkaars expertise.

Ook partners zoals schoolbestuur, oudercomité en (kerk)gemeenschap betrekken we in onze onderwijsvisie.

We zijn vooruitstrevend. Op ons schoollogo staan er drie parels op een hellend vlak. Als school en team staan we niet stil maar zijn we voortdurend in beweging in ons streven naar kwaliteitsvol en eigentijds onderwijs. We vragen van het team een kritische denkhouding en blijven ons permanent bijscholen.

We evalueren ook op geregelde basis onze werking en sturen bij waar nodig.

We bevragen onze ouders en houden kind- en oudercontacten.

Onze school vormt samen met de kinderen een mooi en divers parelsnoer.

Met aandacht voor deze verbondenheid helpen we kinderen ook om op zoek te gaan naar het antwoord op de vraag ‘Wie ben ik?’ in de steeds veranderende samenleving. Met respect voor hun uniek zijn en door hen bewust te maken van hun sterktes en uitdagingen helpen we hen om uit te groeien tot sociale, zelfstandige en veerkrachtige mensen.

Dat is de visie van onze school ‘De Parel’.  

bottom of page