Zorg op onze school

Zorg op onze school

Vanuit onze visie dat al onze kinderen uniek zijn,  kostbare “Parels”, streven wij er naar om elk kind zijn /haar talenten maximaal tot ontplooiing te brengen.

Zo trachten wij een zorgbrede school te zijn voor al onze leerlingen. Daarom willen wij ons onderwijs aanpassen aan de mogelijkheden van elk kind.

Hoe gaan we daarin te werk?

1. Leerlingen van nabij volgen.

We brengen de beginsituatie in kaart d.m.v. observaties en toetsen. We bekijken de vorderingen van leerlingen en houden hun evolutie bij. Naast veel informele overlegmomenten bespreken we ook driemaal per jaar de leerlingen tijdens het multidisciplinair overleg. (MDO). We hebben naast de schoolse vorderingen ook aandacht voor het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Met het zorgteam worden genomen maatregelen geëvalueerd en wordt besproken waar eventuele bijsturing nodig is. Dit wordt met de ouders besproken tijdens een oudercontact of een zorgteam.

2. Differentiëren

We richten zoveel mogelijk de organisatie van ons onderwijs op de individuele leerbehoeften van elk kind.

3. Remediëren
Bij ernstige leerproblemen voorzien we extra hulp. Dit wordt voornamelijk georganiseerd onder de vorm van teamteaching, waarbij er 2 leerkrachten aanwezig zijn in de klas om nog meer ondersteuning te bieden. Uitzonderlijk kan dit ook gaan om gerichte en ondersteunende begeleiding in de zorgklas.

4.Verrijken
Vanuit observaties en toetsen kan blijken dat sommige leerlingen meer uitdaging nodig hebben. De leerstof van de klas wordt aan hen compacter gegeven en zij krijgen daarnaast ‘ander’ werk. Dit betreft moeilijkere taken waarbij ze leren doorzetten en zich leren verdiepen in bepaalde onderwerpen. Deze verrijking kan klasintern of in een klein groepje in de zorgplusklas gebeuren.

We realiseren dit met het volledige zorgteam, bestaande uit directie, klasleerkracht, zorgcoördinator, zorgleerkrachten, CLB-medewerker, externe hulpverleners en de ouders.

Wie draagt de zorg op onze school?
1. De klasleerkracht is de spilfiguur
Hij/zij stimuleert de ontwikkeling van alle leerlingen, plaatst het welbevinden centraal en waar nodig zoekt de klasleerkracht een onderwijsaanbod dat rekening houdt met de talenten en verschillen in kennis, vaardigheden en gedrag.

2. Directie, Nancy Venneman, en zorgcoördinatoren, juf Karla, juf Eva en juf Lieve
Mevrouw Nancy en de zorgcoördinatoren juf Karla, juf Eva en juf Lieve hebben als taak het zorgbeleid op onze school verder uit te bouwen en te coördineren. Zij helpen het team omgaan met kinderen die extra zorg nodig hebben. Dit kan gaan om remediëring bij leermoeilijkheden, verrijking voor leerlingen met ontwikkelingsvoorsprong of meerbegaafde leerlingen, socio-emotionele aspecten, pedagogische of didactische items, moeilijkheden op motorisch vlak, …
Zij organiseren en leiden de MDO’s, zorgteams en oudergesprekken.

Samen met de ouders, de leerkrachten en de CLB-medewerker bekijken zij wat de beste hulp is.

3. Zorgleerkracht juf Katrien
Juf Katrien is verantwoordelijk voor de zorg in alle kleuterklassenen zoekt samen met de klasjuf naar de beste klasaanpak om de ontwikkeling van elke kleuter positief te stimuleren. Eventueel zoeken we samen naar extra oplossingen voor de kleuter. Dit steeds in nauw overleg met de ouders. 
Zo is er aandacht voor taal- en denkontwikkeling,  socio-emotionele ontwikkeling, werkhouding, de muzische vaardigheden, de overgang naar het 1ste leerjaar, ….

4. Zorgleerkracht , juf Karla, juf Sophie en juf Eva
Deze juffen bieden hulp aan kinderen die extra begeleiding nodig hebben bij het verwerven van de schoolse vaardigheden. Zij zijn dan in de klas aanwezig tijdens een aantal hoofdvakken om binnen de klaswerking extra te gaan differentiëren en remediëren. Dit kan gebeuren onder de vorm van teamteaching.
Juf Lieve biedt zorgondersteuning in het  1ste en 2de leerjaar
Juf Karla biedt zorgondersteuning in het 3de en 4de leerjaar
Juf Eva biedt zorgondersteuning in het 5de en 6de leerjaar

5. Zorgplusklas
Vanuit onze visie dat elk kind uniek is, willen we niet alleen kinderen helpen met leermoeilijkheden, maar ook de meer- en hoogbegaafde kinderen in onze school een extra uitdaging bieden. Door te  differentiëren in de klas krijgen de meeste hoogbegaafde kinderen reeds voldoende uitdaging. Indien het kind toch nog “op zijn honger blijft zitten”, kan in overleg met het zorgteam en de ouders besloten worden om het kind te laten aansluiten bij de ‘Zorg+klas’.Eén à twee uurtjes per week werken de kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong aan moeilijke, uitdagende opdrachten op hun niveau. Bij iedere klasbespreking wordt nagegaan of het  nodig is dat een leerling nog aansluit bij de zorg+klas.
Juf Eva is de juf van de zorg+ klas.

6. CLB
Onze school werkt nauw samen met het VCLB Gent, Holstraat 95. Noor Geeroms is onze contactpersoon bij het CLB.

    Het CLB … voor elke leerling, elke ouder, elke school …
    Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een CLB. Voor deze school is dit het Vrij CLB regio Gent.

   Wat is een CLB?
   CLB staat voor Centrum voor Leerlingbegeleiding en ons centrum bestaat uit een team van verschillende mensen. Die
   mensen delen met je waar je als ouder of leerkracht het meest warm voor loopt: het wel en wee van je kinderen. Hoe ze
   het op school doen, hoe ze zich voelen en hun gezondheid. Het welbevinden van je kind staat centraal.

   Waarom komt het CLB op school?
   De meeste vragen of zorgen in verband met je kind los je op met de juf/meester, zorgleerkracht of directeur. Vinden jullie       
   onvoldoende antwoord, dan kan de samenwerking met het CLB starten. Vanaf 12 jaar mag je kind daar zelf over beslissen.
   Om goed te kunnen samenwerken met iedereen komen onze collega’s vaak op school.
   We starten pas een begeleiding als de school haar zorg met jullie heeft besproken en we jullie als ouders kunnen betrekken. 
   Leerkrachten en ouders zijn hierbij een belangrijke informatiebron. We gebruiken alle gegevens in vertrouwen, zijn gebonden
   aan de regels van het beroepsgeheim en de bescherming van de privacy.

   Hoe werkt het CLB samen met een leerling?
   Naargelang de vraag die we krijgen zullen we … een gesprek doen met ouders, observeren in de klas, overleggen met de
   leerkracht, praten met de leerling, een test doen, … Kortom, we zoeken uit wat jouw kind nodig heeft en geven advies over
   wat er op school of thuis kan helpen. We bespreken de onderzoeksgegevens op school in functie van wat de leraar nodig
   heeft om je kind goed te begeleiden. We doen dit in samenspraak met jullie. Onze hulp is gratis.

   Wie is het CLB-team?
   Het CLB- team dat op deze school komt bestaat uit een arts (Liesbeth Vermeire)  een verpleegkundige (Annick Swaenepoel)
   en een psycholoog/pedagoog (Ilse Vandenbergh). Ze werken samen met de collega’s van hun regioteam in de vestiging
   Marialand 29, 9000 Gent, tel. 09 2778340.

   Met welke vragen kan je naar een CLB? Met vragen over:
   - preventieve gezondheid: vb. inentingen, zicht, gehoor, groei en gewicht, …
   - sociaal en emotioneel functioneren: vb. stress, pestproblemen, sociaal gedrag, …
   - ontwikkelen en leren: vb. taal, lezen, schrijven, rekenen, huiswerk maken, …
   - onderwijsloopbaan: vb. studiekeuze, spijbelen, een andere school kiezen, …

   Wat moet en wat mag?
   Ons uitgangspunt is dat we werken op vraag van ouders, leerlingen en school. We hebben echter ook wettelijk verplichte
   opdrachten zoals de medische onderzoeken en de gezondheidsmaatregelen bij besmettelijke ziekten. We komen ook
   tussen wanneer leerlingen spijbelen of opgroeien in verontrustende situaties. Alle CLB-gegevens i.v.m. jouw kind houden
   we bij in een dossier. Meer informatie over onze werking en je rechten als ouder vind je op www.vclbgent.be of
   www.ond.vlaanderen.be/clb.

 

 

 

 

 

 

vrije basisschool De Parel

  © Copyright 2017

  Vrije basisschool De Parel

  Contacteer ons

  Tel: 09/2308151

  Email: directie@deparelheusden.be

  Vestigingen

  Hoofdschool, Steenvoordestraat 13

  Wijkafdeling, Krekelstraat 18